INFO – Centrum MO STP Přerov

Místní organizace Svazu tělesně postižených, součást Svazu tělesně postižených v České republice, je zapsaný spolek, vedený ve Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze. Místní organizace Svazu tělesně postižených sdružuje občany se zdravotním postižením a seniory. Toto sdružení je registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizační služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a také provozovatelem bezbariérového INFO – Centra na ulici Kratochvílova 35, Přerov. INFO - Centrum rovněž provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.

INFO – Centrum slouží k poskytování celodenního zázemí pro všechny nestátní neziskové organizace v Přerově. Velkou výhodou je umístění INFO - Centra ve středu města a naprosto bezbariérový přístup pro imobilní občany od pondělí do pátku.

Svaz zajišťuje především tuto činnost:

Hlavní činnost:

 • sledování a vyhodnocování realizace legislativních a jiných opatření ve prospěch osob s tělesným postižením a v případě potřeby iniciace opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • realizace a organizace školení a vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání a aktivit vedoucích k osobnímu rozvoji včetně kvalifikací a rekvalifikací osob se zdravotním postižením, seniory a pečující osoby
 • organizace a realizace volnočasových a společenských aktivit
 • organizace a realizace rehabilitačních a sportovních aktivit
 • provozování půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • podpora integrace osob se zdravotním postižením
 • doprava osob se zdravotním postižením a seniorů
 • příprava a realizace projektů zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením a seniorů, a to republikově i na regionální úrovni
 • Vedlejší činnost:

 • pořádání výstav, kulturních produkcí
 • publikační, osvětová a informační činnost – bezplatné vydávání čtvrtletníku Zpravodaj
 • reklamní činnost