Půjčovna kompenzačních pomůcek

Info-Centrum v Přerově, Kratochvílova 35, provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek.V nabídce je široký sortiment pomůcek od dekubitních matrací, chodítek a mechanických invalidních vozíků.

Servisní poplatek za užívání kompenzačních pomůcek je nízký, je stanoven tak, aby jej byl schopen zaplatit i zdravotně postižený občan. Pomůcky jsou v první řadě určeny ke krátkodobému půjčování, které má splnit dva základní požadavky. Zaprvé má umožnit novému zájemci vybrat si pomůcku a vyzkoušet si nový typ. Zadruhé má pomoci překlenout dobu k získání vlastní pomůcky přes pojišťovnu nebo tehdy, když se mu vlastní pomůcka pokazí.

Na webových stránkách Olomouckého kraje kp.kr-olomoucky.cz je k dispozici informační portál v oblasti zdravotnictví, nabízející informace o možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek. Je zde uvedena jak místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově, tak i další organizace zapůjčující kompenzační pomůcky v rámci Olomouckého kraje.Ceník půčovného:

Vozík mechanický10Kč/den
Antidekubitní matrace210Kč/měsíc
Chodítko kloubové90Kč/měsíc
Chodítko kolečkové90Kč/měsíc
Chodítko čtyřkolečkové150Kč/měsíc
Chodítko podpažní150Kč/měsíc
Franzouzské hole60Kč/měsíc
WC stolička210Kč/měsíc
Antidekubitní podsedák60Kč/měsíc


Smlouva o výpůjčce
(dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.)


PŮJČOVNÍ ŘÁD

Podmínky pro zapůjčení kompenzačních pomůcek

Půjčovatel Svaz tělesně postižených ČR, z.s. - místní organizace, Kratochvílova 35, 750 02 Přerov (dále STP Přerov) seznámil vypůjčitele s pořizovací cenou a názorně mu předvedl způsob obsluhy kompenzační pomůcky (týká se všech kompenzačních pomůcek, které STP Přerov půjčuje).

Kompenzační pomůcka se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení.

Vypůjčitel je povinen hradit půjčovateli poplatek ve výši určené ve smlouvě o zapůjčení jako poplatek na opravu a udržování kompenzačních pomůcek v dobrém technickém stavu.

Pokud bude pomůcka vrácena v kratší době, než bylo sjednáno ve smlouvě, bude vypůjčiteli vrácena částka, o kterou se poplatek sníží (min. ale 50,- Kč). Při překročení dohodnuté zápůjční doby bude účtován poplatek z prodlení ve výši 1 000,00 Kč za každý i započatý měsíc.

Vypůjčitel plně odpovídá za vypůjčenou kompenzační pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, je povinen udržovat pomůcku v čistotě a zacházet s ní s péčí řádného hospodáře. V případě poškození kompenzační pomůcky vinou vypůjčitele je tento povinen uhradit veškeré náklady na její opravu, včetně přepravy tj. dovozu a odvozu.

V případě vrácení znečištěné kompenzační pomůcky má pracovník půjčovatele právo žádat na vypůjčiteli poplatek ve výši 200,00 Kč za vyčištění.

Vypůjčitel nesmí kompenzační pomůcku bez písemného souhlasu půjčovatele půjčit třetí osobě, nesmí pomůcku prodat nebo jakýmkoliv způsobem zcizit. V případě ztráty, prodeje nebo jakéhokoliv.