Půjčovna komp. pomůcekPůjčovna komp. pomůcek
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Jaké je poslání této sociální služby?

Posláním je poskytovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. A to ve smyslu zákona o sociálních službách a další příslušných právních předpisů, statutu organizace.

Co je cílem této služby?

Základní cílem MO STP je pomoci seniorům a osobám tělesně postiženým realizovat běžné sociální aktivity. MO STP má za cíl seniorům z důvodu věku a dalším osobám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím. Rovněž tak podporovat rozvoj tělesných a psychických aktivit, zachovat stávající soběstačnost uživatelů, či zlepšovat jejich životní styl. Za pomoci této sociální služby umožnit seniorům a osobám tělesně postiženým žít kvalitní život ve svém stávajícím prostředí.

Pro koho je tato sociální služba určena?

MO STP poskytuje sociální služby pro občany v rámci města Přerova a jeho místních částí.

Sociální služby poskytuje:

 • seniorům, kteří potřebují pomoc z důvodu svého věku
 • osobám se zdravotním postiženým, kteří potřebují pomoc z důvodu svého zdravotního stavu a to bez omezení věku
 • Jaké jsou zásady při poskytování sociální služby?
 • bezplatnost základního sociálního poradenství o možnosti řešení nebo předcházení nepříznivé sociální situace
 • rozsah a forma poskytování sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost
 • sociální služby musí vycházet z individuálních potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením
 • musí podporovat rozvoj samostatnosti
 • musí osoby motivovat k činnostem, jež nevedou k setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • poskytované sociální služby musí posilovat sociální začleňování
 • musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě
 • sociální služby musí být transparentní
 • poskytované na profesionální úrovni
 • při poskytování sociálních služeb musí být dodržována lidská práva a základní svobody osob

 • Jaké socialní služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb.?

  Cílem je poskytovat sociální služby osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. V rámci služby je poskytováno základní sociální poradenství. V rámci této činnosti je poskytováno:

  a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zájmové aktivity
 • vzdělávací aktivity
 • volnočasové aktivity

 • b) sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
 • dovednosti podporující sociální začleňování osob

 • c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zájmové aktivity – poznávací zájezdy tuzemské, zahraniční, jednodenní i vícedenní
 • vzdělávací aktivity – přednášky, besedy
 • volnočasové aktivity – relaxační jednodenní zájezdy tuzemské i zahraniční, divadla

 • Sociálně terapeutická činnost
 • aktivizační pobyty tuzemské i zahraniční
 • lázeňské pobyty spojené se zdravotním cvičením, cvičením paměti a dalšími aktivitami sloužícími k udržení a rozšíření individuálních psychických i fyzických schopností klienta
 • ergoterapie slouží k udržení a rozšíření manuálních schopností a motoriky klienta

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • základní poradenství o poskytování sociálních a zdravotnických služeb v regionu
 • zprostředkování kontaktu s pracovníky Sociálních služeb města Přerova, s pracovníky Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova a dalšími institucemi působícími v sociální a zdravotnické oblasti
 • zprostředkování nákupu permanentek na městský bazén (pouze pro držitele průkazek ZTP)

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při vyřizování zapůjčování kompenzačních pomůcek v místní organizaci STP Přerov i v půjčovnách dalších neziskových organizací, v nemocnici Agel v Přerově

 • MO STP Přerov provozuje zapůjčování kompenzačních pomůcek
  Kompenzační pomůcky se zapůjčují na základě Smlouvy o zapůjčení kompenzační pomůcky, pomůcky se zapůjčují za finanční úhradu.

  SLUŽBY PRO OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

  Místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově provozuje INFO – Centrum v Přerově, Kratochvílova 35, které je určeno pro seniory a občany se zdravotním postižením. V INFO – Centru je občanům dle provozní doby k dispozici pracovnice v sociálních službách a dle potřeby sociální pracovnice. Poskytují základní sociální poradenství, základní poradenství při půjčování kompenzačních pomůcek, další informace o všech aktivitách provozovaných Místní organizací Svazu tělesně postižených v Přerově. Rovněž poskytují informace o aktuálním provozu INFO – Centra. INFO – Centrum je bezplatně k dispozici dalším neziskovým organizacím, sdružující zdravotně a tělesně postižené. Organizace zde mohou provozovat nejrůznější aktivity, ať jde o schůze výborů, členské schůze, přednášky, výstavy, besedy, ergoterapie atd. INFO – Centrum využívají jak neziskové organizace působící na území města a místních částí, tak neziskové organizace působící v rámci regionu Přerov.